No direct Marathi meaning for the English word 'wrap' has been found. Check out the following synonyms for the same word which are very close in meaning.
  • pack - ओझे (जनावराच्या पाठीवरुन वाहून नेले जाणारे),  (रानटी जनावरांचा) कळप,  ढिगारा,  रास,  पाळीव जनावरांचा (विशेषत: शिकारी कुत्र्‌यांचा) कळप,  (पत्यांचा) जोड,  प्रवासासाठी किंवा नीट ठेवून देण्यासाठी वसतू नीट एकत्र बांधणे किंवा कोंबून भरणे
  • blanket - घोंगडी,  कांबळे,  रंग,  आच्छादन,  घोंगडीने झाकणे
  • package - गठ्ठा,  पुडके,  पार्सल

English - Marathi Dictionary Search

Browse English to Marathi Words


2015. IndianDictionaries.com / Marathi to English / English to Marathi / Terms of Use