No direct Marathi meaning for the English word 'unfold' has been found. Check out the following synonyms for the same word which are very close in meaning.
  • open - बंद नसलेला,  उघडा,  मोकळा,  आच्छादित नसलेला,  खुला,  उघडणे,  चालू करणे
  • spread - पसरणे,  घडी उलगडून पसरणे,  पसरवणे,  विस्तार होत जाणे,  चोपडणे,  (बी खत इ) पसरणे,  विखुरणे
  • develop - प्रगट करणे किंवा होणे,  वाढणे,  विस्तार पावणे,  विकास करणे,  फोटोची निगेटिव्ह धूणे
  • bare - उघडा,  वस्त्रहीन,  उजाड,  अनवाणी,  केवळ,  फक्त,  अगदी जरुरी पुरताच
  • evolve - विकसित करणे,  विकास पावणे,  उत्क्रांत होणे,  उष्णता, वाफ बाहेर सोडणे

English - Marathi Dictionary Search

Browse English to Marathi Words


2015. IndianDictionaries.com / Marathi to English / English to Marathi / Terms of Use