No direct Marathi meaning for the English word 'Ditty bag' has been found. Checkout these phrases that may be related to the word 'Ditty bag'
  • To marry a bag of bones हाडाशी लग्न लावणे
  • Work-bag 1. हत्यारे    2. साधने विशेषतः शिवणकामाची साधने    3. इ. साठी असणारी बॅग
  • Carreier bag खरेदी केलेल्या वस्तु नेण्यासाठी वापरण्याची बॅग
  • Sponge bag (प्रवासात उपयुक्त ठरणारी) सौंदर्यप्रसाधनाची साधने ठेवण्यासाठी असलेली प्लास्टिक इ ची छोटी बॅग
  • Carpet bag गालिच्यासारख्या कापडाची तयार केलेली प्रवासी बॅग
  • Sleeping bag आतून चांगले अस्तर लावलेली व जीमध्ये सारे शरीर सामावेल अशी पिशवी
  • Politzeer's bag युस्टॅशियन कॅथेटरला जोडलेली एक रबरी पिशवी
  • Rag-bag 1. घरातील कपडयांचे तुकडे चिंध्या इ गोळा करून भरुन ठेवण्याची पिशवी    2. गोळा करून भरुन ठेवलेल्या चिंध्या
  • Ditty bag वैयक्तीक मालकीच्या वस्तू ठेवण्यासाठी खलाशाकडे असलेली कापडी पिशवी
  • Ice bag बर्फाची पिशवी

English - Marathi Dictionary Search

Browse English to Marathi Words


2015. IndianDictionaries.com / Marathi to English / English to Marathi / Terms of Use