Meaning of 'square'

 • चैारस
 • चौरसाकृती वस्तू
 • गुण्या
 • गावातील चैाक
 • चारी बाजूंनी रस्ता असलेला घरांचा एक गट
 • (संख्या) वर्ग
 • चौरसाकृती सैन्यरचना

Related Phrases

 • Square - bashing (सौनिकी शब्द) बराकीशेजारील चौकातील कवायत
 • Franklin square फ्रँक्लिंन स्‍क्‍वेअर
 • T-square टी' हया आकाराच्या आकाराचे काटकोन काढण्याचे साधन
 • Square root वर्गमुळ
 • Square - built (व्यक्ती) रुंद बांध्याची
 • Square - shouldered सरळ खांदे असलेला (उतरते खांदे नसलेला)
 • Kennett square केनेट स्‍क्वेअर्स
 • Square - toed (बूट) पूढे टोकाला चौकोनी असणारा (व्यक्ती) अत्यंत चोखंदळनीटनेटकी
 • To square 1. मूठ दाबणे    2. हात ओला करणे    3. हात धरणे

Synonyms


Browse English to Marathi Words

English - Marathi Dictionary Search

Tags: Marathi Meaning of square, square Meaning, English to Marathi Dictionary, square Marathi Meaning

2015. IndianDictionaries.com / Marathi to English / English to Marathi / Terms of Use