Meaning of 'buck'

  • घोडयाने हवेमध्ये चारी पायवर घेऊन पाठीची कामान करून अचानक उडी घेणे
  • घोड्याने घोडेस्वाराला खाली फेकून देणे
  • कळवीट
  • ससा
  • बोकड
  • डॉलर
  • एखादया गोष्टीची जबाबदारी दुस-यावर ढकलणे

Synonyms


Browse English to Marathi Words

English - Marathi Dictionary Search

Tags: Marathi Meaning of buck, buck Meaning, English to Marathi Dictionary, buck Marathi Meaning

2015. IndianDictionaries.com / Marathi to English / English to Marathi / Terms of Use