ENGLISH TO MARATHI DICTIONARY
Marathi Meaning of "Nerve" Meaning of "Nerve" in

NERVE

 • मज्जातंतू
 • पानातील शीर
 • धैर्य
 • उददामपणा
 • मज्जातंतूची स्थिती
 • मनाचा दुबळेपणा (चटकन रागावणे घाबरणे अशी वृत्ती)
Related Phrases
 • Trigeminal nerve कर्परामधील चेताची पाचवी जोडी
 • Optic nerve मेंदूच्या मागील बाजूस असलेले दृष्टिज्ञानाचे केंद्र
 • Nerve fiber चेतापेशीपासून निघालेला संदेश वाहणारा तंतू
 • To strain every nerve दांती बळ धरणे
 • Nerve impulse आवेगचेतनी
 • Motor nerve कार्य करण्यास सुरूवात करण्याकरिता ग्रंथी किंवा स्नायूकडे प्रेरणा वाहून नेणार्‍या मज्जातंतूपैकी एक
 • Nerve gas चेतातंतू व स्नायू यांच्या कार्यात अडथळा आणणारा वायु
 • Abducent nerve मेंदूतून निघून त्या स्नायूकडे जाणारी मस्तिष्क तांत्रिका
 • Nerve block ज्या भागावर शस्त्रक्रिया करावयाची आहे अशा भागातून मज्जाकेंद्राकडे संदेश वाहून नेणार्‍या मज्जातंतूमध्ये
 • Facial nerve मुखीय मज्जातंतू
Synonyms
 
Indiandictionaries.com Bengali Gujarati Hindi Kannada Malayalam Marathi Tamil Telugu Contact Us Terms of Use

Disclaimer: All content on this website, and other reference data is for informational purpose only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation or advice of a legal, medical or any other profession.